Q&A

 


 

Organische groei of acquisitie?

Een strategische heroriëntatie brengt U terug naar de kern en de fundamentele aspecten van fusies en acquisities. Ontwikkelde business cases worden aan de markt aangeboden en een groot aantal doorontwikkelde partijen biedt zijn activiteiten, capaciteiten en of (bedrijfs)onderdelen aan aan de markt.

Uiteraard heeft u dan vragen en of twijfels over:

 • Fusie of Overname
 • Post Merger Integration
 • Bedrijfsopvolging
 • In- en outsourcing
 • Shared services
 • Strategische Alliantis
 • Samenwerkingen
 • Joint Ventures

Wat heeft u nodig?

Voor antwoorden op die vragen heeft U behoefte aan een partij die:

 • Expert is op het juridisch gebied
 • Bedrijfskundige expertise meeneemt
 • Een trackrecord heeft in geïntegreerde multidisciplinaire samenwerking

Voor veel organisaties zijn wij die partij al.

Wat wij voor u kunnen betekenen?


 

Is dit ook de juiste juridische structuur?

De ontwikkelingen volgen elkaar in steeds sneller tempo op. Globalisering en internationalisering. Marktvraag specialistischer. Upgrading concurrentie, downgrading nieuwkomers. Heeft U baat bij een kostenreductie of kosten- en of risicospreiding? Voortzetting in krimp of groei, specialisatie of diversificatie vereist een nadere overweging van de structuur van Uw organisatie.

Uiteraard heeft u dan vragen en of twijfels over:

 • Fit for Future
 • Bestuur en besluitvorming
 • Staan mijn assets op voldoende afstand van de operatie
 • Uitbesteding / Make or Buy
 • Contractuele Samenwerking (Co-makership)
 • Agentuur of Distributie
 • Main contracting en sub contracting
 • Overdracht van contractuele rechten en plichten
 • Business recovery

Wat heeft u nodig?

Voor antwoorden op die vragen heeft U behoefte aan een partij die:

 • Expert is op het juridisch gebied en maatschappelijke ontwikkeling
 • Ook op bedrijfskundig gebied met U meedenkt
 • Uw business begrijpt en creativiteit aan de dag legt
 • Een trackrecord heeft in het juridisch structureren van business en opportunities
 • Op korte afstand en drempelloos beschikbaar is

Voor veel organisaties zijn wij die partij al.

Wat wij voor u kunnen betekenen?

 


 

 Moet ik mijn risicoprofiel herzien?

U hebt geconstateerd dat het evident is dat in een sterke terugval van de economie organisaties voorzichtiger worden. Formeler ook. Er is sprake van een toenemende regeldichtheid en verharding van de samenleving. Dit leidt tot het juridificeren van posities.

Uiteraard heeft u dan vragen en of twijfels over:

 • Uw core business
 • Het behalen van de financiële parameters
 • Bereidheid risico’s te nemen
 • Risico dempende maatregelen
 • Organisatiebroed risico bewustzijn
 • Risk Management
 • Contract Management
 • Claim Management

Wat heeft u nodig?

Voor antwoorden op die vragen heeft U behoefte aan een partij die:

 • Expert is op het juridisch gebied en maatschappelijke ontwikkeling
 • Ook op bedrijfskundig gebied met U meedenkt
 • Uw business begrijpt
 • Een trackrecord heeft in onzekerheidsreductie en het verleggen van risico’s
 • Op korte afstand en drempelloos beschikbaar is

Voor veel organisaties zijn wij die partij al.

Wat wij voor u kunnen betekenen?

 


 

 (hoe) Beheers ik mijn Projecten?

U heeft een onderneming bent met een breed portfolio, waardoor projecten sterk van karakter kunnen verschillen. Het vergt discipline om telkens opnieuw na te gaan wat de risico’s van een specifiek project zijn. Hoewel strategisch van aard vinden de belangrijkste activiteiten op het gebied van risicobeheersing echter plaats binnen de projecten zelf, bij de onderhandelingen over het contract en tijdens de voorbereiding en uitvoering van opdrachten.

Uiteraard heeft u dan vragen en of twijfels over:

 • Risk Management als strategisch aandachtspunt
 • Project Risk Management als pijler in die strategie
 • Het vaststellen van de context
 • Ontwikkelen van criteria en structuur
 • Identificeren en analyseren van projectspecifieke risico’s
 • Evalueren van deze risico’s
 • Mitigerende maatregelen
 • Beheersing en Evaluatie
 • Inzicht door middel van Dashboard

Wat heeft u nodig?

Voor antwoorden op die vragen heeft U behoefte aan een partij die:

 • Expert is op het juridisch gebied en bekend is met internationale standaarden
 • Ook op bedrijfskundig gebied met U meedenkt
 • Uw business begrijpt
 • Een trackrecord heeft in internationale, multidisciplinaire projecten
 • Op korte afstand en drempelloos beschikbaar is

Voor veel organisaties zijn wij die partij al.

Wat wij voor u kunnen betekenen?

 


 

Ken ik mijn lopende verplichtingen?

De zaken gaan goed. Per jaar worden tientallen overeenkomsten afgesloten, verlengd of gewijzigd. U heeft inmiddels al honderden contracten met rechten en verplichtingen. Veel mensen zijn hiermee bezig. Niet zelden vanuit verschillende afdelingen. En een specifieke procedure hoe om te gaan met (afgesloten) contracten ontbreekt. Urgente vraag voor U is dan: Heb ik wel grip op al mijn overeenkomsten?

Uiteraard heeft u dan vragen en of twijfels over:

 • Aard en samenstelling van rechten en verplichtingen
 • Wordt de omzet prognose wel gedekt door die contracten
 • Heb ik wel een overeenkomst met die partij
 • Beëindigen / opzeggen / wijzigen
 • Bewaartermijnen
 • Controle / overzicht over het totaal: one Mouse click away?
 • Contract Management
 • Contract Beheer
 • Contracten registratiesysteem

Wat heeft u nodig?

Voor antwoorden op die vragen heeft U behoefte aan een partij die:

 • Expert is op het commercieel juridisch gebied en organisatorisch uitblinkt
 • Uw business begrijpt en dat kan vatten in heldere structuren
 • Een trackrecord heeft in het opzetten en uitvoeren van een programma Contract Management
 • Pro actief is ingesteld en continu, op korte afstand en drempelloos beschikbaar is

Voor veel organisaties zijn wij die partij al.

Wat wij voor u kunnen betekenen?

 


 

Zijn mijn Algemene Voorwaarden nog wel toereikend?

Kleine lettertjes, grote gevolgen. Algemene voorwaarden zijn een krachtig instrument om Uw organisatie liquide te houden. Op voorwaarde dat ze aansluiten op Uw business en Uw bedrijfsvoering. En op de juiste wijze worden gehanteerd.

Uiteraard heeft u dan vragen en of twijfels over:

 • Vertegenwoordigingsbevoegdheid
 • Prestaties en nakoming
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Tarieven en Betalingsvoorwaarden
 • Vrijwaring en Aansprakelijkheid
 • Garanties
 • Opzegging of ontbinding
 • Geschillen

Wat heeft u nodig?

Voor antwoorden op die vragen heeft U behoefte aan een partij die:

 • Expert is op het juridisch gebied
 • Uw business begrijpt
 • Een trackrecord heeft in het opstellen en beoordelen van
 • contracten en algemene voorwaarden
 • Op korte afstand en drempelloos beschikbaar is

Voor veel organisaties zijn wij die partij al.

Wat wij voor u kunnen betekenen?


 

 Ben ik in Control?

Succes en falen in organisaties liggen heel dicht bij elkaar. Visie en missie zijn vastgesteld. Doelstellingen en strategie zijn bepaald. Maar dan de planning en de beheersing van de uitvoering. Garandeert U ook dat de onderneming gevrijwaard blijft van alle materieel operationele risico’s?

Uiteraard heeft U dan vragen en of twijfels over:

 • Overzicht van het risicolandschap
 • Uw risicoprofiel
 • De opbouw van een Risk Control Framework
 • Definitie van de risico’s
 • Definitie van maatregelen
 • Controle maatregelen
 • Beheersing van alle risico’s

Wat heeft u nodig?

Voor antwoorden op die vragen heeft U behoefte aan een partij die:

 • Expert is in Legal & Riskmanagement
 • Uw business begrijpt
 • Een trackrecord heeft in het internationale speelveld
 • Op korte afstand en drempelloos beschikbaar is

Voor veel organisaties zijn wij die partij al.

Wat wij voor u kunnen betekenen?

 


 

Wat heb ik nu eigenlijk (wel) afgesproken?

Afspraken bestaan er in allerlei vormen: van eenvoudig expliciet tot veelvormig en onduidelijk. Waar U behoefte aan heeft is eenduidigheid en zekerheid; of dat wat U met de overeenkomst hebt beoogd en bedoeld ook wordt gerealiseerd. Vertrouwen is goed, controle is beter. Het contract als precisie instrument.

Uiteraard heeft u dan vragen en of twijfels over:

 • De behartiging van Uw juridische positie
 • Het schetsen van een contractstrategie
 • Letter of Intent / Memorandum of Understanding
 • Opstellen van modelcontract of maatwerk overeenkomst
 • Opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden
 • Service Level Agreement
 • Onderhandelen over contract en voorwaarden
 • Wijzigingen / aanpassingen tijdens de uitvoering
 • Afwikkelen geschilpunten
 • Exitmanagement en Evaluatie

Wat heeft u nodig?

Voor antwoorden op die vragen heeft U behoefte aan een partij die:

 • Expert is op het commercieel juridisch gebied en beschikt over een brede (internationale) ervaring
 • Uw business begrijpt en kan optreden als Deal Maker
 • Een trackrecord heeft in het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden
 • Pro actief is ingesteld en continu, op korte afstand en drempelloos beschikbaar is

Voor veel organisaties zijn wij die partij al.

Wat wij voor u kunnen betekenen?